Φεβρουάριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΔημος ΣφακιωνΑνακοινώσειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ

                                  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΒΠ7ΩΗ4-6ΞΙ

Χώρα Σφακίων 26-03-2018

Αριθμ.Πρωτ.693  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                      

                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 7/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.

                                                              Αριθμός απόφασης 23/2018.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το 2018 εντος των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων»

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 26ην του μήνα Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 662/21-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου νόμιμα κοινοποιημένη. Η Οικονομική Επιτροπή   βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010 και περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το 2018 εντος των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Ζερβός Ιωάννης Πρόεδρος

2) Καγιαδάκης Νικόλαος Μέλος

3) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος

4) Ηλιάκης Φίλιππος Μέλος

5) Γιαλεδάκης Ιερώνυμος Μέλος

6) Σταυριανουδάκης Ιωσήφ Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Κριαράς Νικόλαος Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών .

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Με την 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε:

Α. Η έγκριση της μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας , με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και στην ΚΥΑ ΔΔΠΟΟΟ7378/0454ΕΞ2017 12 05 17 (ΦΕΚ 1636/12 05 17 ΤΕΥΧΟΣ Β

Β. Ο καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:

Τοποθεσία

Άσκηση Δραστηριότητας

Τετραγωνικά Μέτρα

Ελάχιστη προσφορά ανά τ. μ.

Α.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Γ.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

 

Δ. Δυτ.Παραλία

Αγίας Ρουμέλης

 

τοποθέτηση κανό

 

20τ.μ.

 

30€

Λουτρο

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Γλυκά Νερά

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Χ. Σφακίων   παραλία   Φυλακή

τοποθέτηση ομπρελών

 

150 τ.μ.

 

12€

Φραγκοκάστελλο Βάταλος

τοποθέτηση ομπρελών

200 τ.μ.

12€

Φρ. Ορθή Άμμος

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Σκαλωτή Λάκκοι

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Μάρμαρα

ομπρελοκαθίσματα

100 τ.μ.

12€

Μάρμαρα

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

15 τ.μ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   1000 ΕΥΡΩ

Γ. Η έγκριση της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση.

     Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Δ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αντίστοιχη επιτροπή.

                                 Πρόταση Εισήγησης :

 

Καλείται   η   Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της διενέργειας ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το 2018 εντος των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων.

 

Αριθμός Αποφάσεως 23 /2018

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

 

 • Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') περί Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και την τροποποιητική αυτής με αρ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 ΦΕΚ 1970Β/7-6-2017.
 • Tις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τεύχος Α΄) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/2017 και των άρθρων 2,7,15 και 31 του 2971/2001.
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Τις υπ’ αριθμόν 25/2018 ,26/2018 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου (περί αποδοχής της ανωτέρω ΚΥΑ για την απ΄ ευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, περί καθορισμό τιμών κ.λ.π).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το 2018 εντος των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') περί Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και την τροποποιητική αυτής με αρ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 ΦΕΚ 1970Β/7-6-2017.
 2. Tις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τεύχος Α΄) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/2017 και των άρθρων 2,7,15 και 31 του 2971/2001.
 3. τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 6. τις υπ’ αριθμόν 25/2087, 26/2018       αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου (περί αποδοχής της ανωτέρω ΚΥΑ για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, περί καθορισμό τιμών κ.λ.π)
 7. Την αριθμό 23/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπρασίας.
 8. Το υπ’ αριθ 22863 ημερ 22 3 2018. έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων περί σύμφωνης γνώμης για το περιεχόμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, ώρα 10.30 στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2018 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2018) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Π. Δ/γμα 270/1981 και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 ΦΕΚ 1970Β/7-6-2017, οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καθορίζονται οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας στους κάτωθι πίνακες και προσδιορίζονται από τα υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ. ως εξής:

Τοποθεσία

Άσκηση Δραστηριότητας

Τετραγωνικά Μέτρα

Ελάχιστη προσφορά ανά τ. μ.

Α.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Γ.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

 

Δ. Δυτ.Παραλία

Αγίας Ρουμέλης

 

τοποθέτηση κανό

 

20τ.μ.

 

30€

Λουτρο

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Γλυκά Νερά

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Χ.Σφακίων   παραλία   Φυλακή

τοποθέτηση ομπρελών

 

150 τ.μ.

 

12€

Φραγκοκάστελλο Βάταλος

τοποθέτηση ομπρελών

200 τ.μ.

12€

Φρ. Ορθη Άμμος

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Σκαλωτή Λάκκοι

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Μάρμαρα

ομπρελοκαθίσματα

100 τ.μ.

12€

Μάρμαρα

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

15 τ.μ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   1000 ΕΥΡΩ

 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

(ΕΓΣΑ 87)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

NATURA 2000

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Α.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

150ΤΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       496183.06   3898211.45     15.00

2       496194.67     3898201.94     10.00

3       496188.33     3898194.21     15.00

4       496176.73     3898203.71     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Γ.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

150ΤΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       495970.56   3898259.73     15.00

2       495985.56   3898259.90       10.00

3       495985.66   3898249.90     15.00

4     495970.67   3898249.74     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Δ. Δυτ.Παραλία

Αγίας Ρουμέλης 20τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=496194.340

    Ψ=3898171.834

τοποθέτηση κανό

 

Λουτρό

20 τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=507005.000

    Ψ=3894856.135

τοποθέτηση κανό

 

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

150 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       507176.63   3895025.35     8.00

2       507169.97   3895029.79   18.75

3       507180.40   3895045.38     8.00

4       507187.05   3895040.93   18.75

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=50725.680

                 Ψ=3895077.042

τοποθέτηση κανό

 

Γλυκά Νερά

100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1         509589.49   3895122.61     10.00

2         509580.24   3895118.80     10.00

3         509576.43   3895128.05     10.00

4         509585.68   3895131.85     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Χ.Σφακίων     παραλία Φυλακή

150 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1         514152.90 3894295.51     8.00

2         514152.43 3894303.50   18.75

3       514171.14   3894304.62       8.00

4       514171.62   3894296.63   18.75

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Φραγκοκάστελλο Βάταλος

200 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε200ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ            ΠΛΕΥΡΕΣ

1         519567.47 3894057.04     20.00

2         519580.14 3894041.56     10.00

3         519572.41 3894035.23     20.00

4         519559.74 3894050.70     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Φρ. Ορθη Άμμος

100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1         522502.22 3893118.26   20.00

2         522522.08 3893115.90     5.00

3         522521.49 3893110.93   20.00

4         522501.63 3893113.29     5.00

Ομπρέλες-23ξαπλώστρες

 

Σκαλωτή Λάκκοι

       100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1     524084.14 3892739.14 12.50

2       524096.64 3892739.03 8.00

3       524096.56 3892731.03 12.50

4       524084.06 3892731.14   8.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Μάρμαρα

100 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1         505147.19 3894591.17 10.00

2         505155.40 3894585.47 10.00    

3         505149.70 3894577.25 10.00

4         505141.49 3894582.95 10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Μάρμαρα

15 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑ Ε= 15ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1         505124.04 3894548.94 5.00

2         505119.38 3894550.75 4.00    

3         505120.83 3894552.67 5.00

4         505125.49 3894552.67 4.00

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

 

 

*Οι θέσεις για τα θαλάσσια Μέσα Αναψυχής αφορούν θέσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν και μηχανοκίνητα (θαλάσσιο σκι ή έλκυθρο κ.λ.π) και μη μηχανοκίνητα θαλάσσια Μέσα (ποδήλατα, κανό κ.λ.π)

 

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

Οι ανωτέρω παραχωρούμενοι χώροι προσδιορίζονται από τα υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτη . ,και στην παρούσα διακήρυξη αναφέρονται οι ακριβείς συντεταγμένες της κάθε θέσης

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

            Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός μισθωτής. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του. Η απόφαση της Επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010).

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με τις παρούσες συνθήκες η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται για την τουριστική περίοδο 2018 και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης. Μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης, απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

4.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας τον απέναντι σε κάθε καταπάτηση που αλλοιώνει τη φυσική γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού και γενικά να διατηρεί το χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής κ.λ.π., καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

4.2. Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του τυχόν υφισταμένου πρασίνου εντός του παραχωρούμενου χώρου.

4.3. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στην Κ.Υ.Α: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να μην αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας και να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των λουομένων προς τη θάλασσα.

4.4. Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείτε ο συνδυασμός 1 ομπρέλας με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα + Ομπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος χώρος (ελεύθερη λωρίδα), υποχρεωτικού πλάτους 3 μ. ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων με την θάλασσα.

Κατά την διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύναται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά την λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και οι ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από τον χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.

4.5. Υποχρεούται ακόμη, να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δαπάνες.

4.6. Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της κάθε παραλίας ή μέρος αυτής βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή αυτής. Ο Δήμος ή το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας για οποιονδήποτε λόγο και η καταβολή του μισθώματος είναι ανεξάρτητη.

4.7. Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τα θαλάσσια σπορ ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί το Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των οριζομένων στο συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης ΚΥΑ.

4.8. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου και του Δημοσίου. Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, ο Δήμος ή το Δημόσιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

          Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ θεωρείται αυτοδίκαια εγκατεστημένος από την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση καταβολής του μισθώματος σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την υπ. αρ. Κ.Υ.Α: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και το αρ. 13 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, ανακαλείται η παραχώρηση δηλαδή ανακαλείται το μισθωτήριο αποδίδονται τα εισπραχθέντα μισθώματα αλλά και τα τυχόν προς είσπραξη μισθώματα και επίσης εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

4.9 Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

            Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας η αρμόδια επιτροπή ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη. Εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνει τον εκάστοτε τελευταίο πλειοδότη, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δημαρχείο προκειμένου να παραλάβει το οίκοθεν σημείωμα και να ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρέπει να καταβληθεί από τον μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος (πλέον 3,6% χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τα εν λόγω οίκοθεν σημειώματα θα παραδοθούν στους πλειοδότες, αφού προηγουμένως έχουν αποσταλεί, όσον αφορά στο ποσοστό 30% υπέρ του Δημοσίου, το οίκοθεν σημείωμα από την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων προς το Δήμο Σφακίων

           

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από τους πλειοδοτούντες:

1) Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού 30% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήμου).

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π&Δ., υπέρ του Δήμου, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του μισθώματος που επιτεύχθηκε. 

            Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου από την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων ν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

            Επίσης, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, ελέγχεται και θεωρείται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: 1) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του μισθωτηρίου.

            Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Εξουσιοδοτημένο υπάλληλο από την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

            Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η Κτηματική Υπηρεσία Χανίων υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λάβει άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

            Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Καταβολή Μισθώματος

       Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος (πλέον 3,6% χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το υπόλοιπο 70% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου θα καταβάλλεται ως εξής : με την υπογραφή της σύμβασης το 20% (πλέον 3,6% χαρτοσήμου), και το υπόλοιπο 50% (πλέον 3,6% χαρτοσήμου) μέχρι 31 Ιουλίου 2017 με μετρητά ή με επιταγή τραπέζης ημέρας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης, είτε αυτή αφορά στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου είτε στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του δήμου, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων. Για το υπέρ του δήμου αντάλλαγμα (70% ή 50%) και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω μίας δόσης, ο δήμος ενημερώνει άμεσα την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία .

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

6.2. Οι πιθανές ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότης, τα μέλη της ευθύνονται απέναντι στην Επιτροπή αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, στερούμενος ευεργετήματος και δη του διζήσεως και διαιρέσεως.

6.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθεση περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων μετέχει.

6.4.Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

Φυσικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή συνεκκαθαριστικού.

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.

στ. έχουν αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.

Νομικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή συνεκκαθαριστικού.

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.

στ. έχουν αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.

ζ. δεν έχει εγκριθεί η σύσταση τους ή η σχετική έγκριση έχει ανακληθεί (αφορά μόνο Α.Ε.).

Επίσης, οι οικείοι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι της Διαχείρισης Δημοσίων Κτημάτων, που ασκούν καθήκοντα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. 1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.
 1. 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Για αλλοδαπούς, υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής από αστυνομική αρχή . Για υπηκόους τρίτων χωρών – μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που τους επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 και της αριθμ ΠΟΛ 1166/23-11-2010). Αν ο συμμετέχων είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
 1. 3. Στην περίπτωση όπου ο συμμετέχων είναι εταιρεία, κατατίθεται α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο, καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένου από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Αρχή και β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. Από τα ανωτέρω να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 1. 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εγγυητή του (ομοίως ως 1).
 1. 5. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος
 1. 6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή του.
 1. 7. Υπέρ του Δήμου Σφακίων , Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
 1. 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 του συμμετέχοντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου ο θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Κ.Υ.Α: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
 1. 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 του εγγυητή του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου ο θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Κ.Υ.Α: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
 1. 10. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., τόσο του συμμετέχοντος, όσο και του εγγυητή του.
 1. 11. Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον: Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.
 1. 12. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο μέσω αντιπροσώπου (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σφακίων περί μη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο
 1. 13. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα αποζημίωσης

            Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο ή το Δημόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ., η λόγω μη δεδουλευμένου μισθώματος

ΑΡΘΡΟ 9

Ευθύνη Δήμου

            Ο Δήμος Σφακίων και το Δημόσιο δεν ευθύνονται έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώματα του παραχωρούμενου χώρου αιγιαλού και παραλίας, ούτε υποχρεούται να εγκαταστήσουν το μισθωτή. Επίσης, δεν ευθύνονται έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούνται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου, ή χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή ή λόγω βλάβης από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, μετά την κατακύρωση.

Επιπλέον, ο Δήμος και το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν αναφορικά με την ύπαρξη οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας απαιτείται επιπλέον για διενέργεια θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή λειτουργία καντίνας, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ10

Επανάληψη της δημοπρασίας

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

            Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

            Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 11

Άλλες διατάξεις

            Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αγορανομικές, Αστυνομικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές με τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκμισθώσεων.

            Σιωπηρή αναμίσθωση, και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

            Μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

            Η ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α. για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 15 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'), συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου.

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

            Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

            Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και των όρων της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της μίσθωσης και την απομάκρυνση του μισθωτή. Ο μισθωτής σε περίπτωση που η μίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή και των υπολοίπων, μέχρι της κανονικής λήξης της μίσθωσης, μισθωμάτων.

            Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στις εφημερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 αρθ. 4 του Π.Δ. 270/81 & Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτή πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 6 του ΠΔ 270/81.

            Αν κάποια διάταξη της παρούσας διακήρυξης αντιβαίνει τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΚΥΑ.

ΑΡΘΡΟ 12

Δημοσίευση Διακήρυξης

Ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψή της θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», σε δύο εφημερίδες: μία τοπική της πόλεως ή του Νομού Χανίων και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σφακίων και Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων (Α. Παπανδρέου 65, Χανιά, Τ.Κ. 73100) τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Τύπο καθώς και τα γενικότερα πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του Διαγωνισμού βαρύνουν τους τελευταίους πλειοδότες.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο, ημέρες και ώρες εργάσιμες, διεύθυνση: Δημαρχείο Σφακίων Τ.Κ.73011, τηλέφωνο:2825340021 πληροφορίες Μαραγκάκης Στέλιος.

            Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 19/04/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                              ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

Για τη διακήρυξη της δημοπρασιας πατήστε εδώ

 

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

 

eps ypes